QUALITAT, FIABILITAT I EFICACIA

AREES DE NEGOCI

URBANITZACIÓ

Realització de carrers i places.


OBRA CIVIL

Realització de ponts, carreteres i rotondes entre altres elements, és a dir infraestructures.


EDIFICACIÓ

Construcció de nous habitatges i blocs de pisos.


REFORMA I REHABILITACIÓ

Treballs en façanes, remodelació d'espais interiors, etc.


NAUS INDUSTRIALS

Construcció de naus industrials.

IMMOBILIARIA

Construcció de nous habitatges.


MANTENIMENT VIA PÚBLICA

Manteniment de la via pública com són paviments, voreres, supressió de barreres arquitectòniques, millora de la mobilitat, parcs, jardins, etc.


MANTENIMENT D'EDIFICIS

Actuacions puntuals per la millora i/o manteniment d'edificis.


ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRA

Realització d'enderrocs i moviments de terra.


CASA DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ

SERVIMAT és la divisió de Fertres dedicada a la venta de materials per a la construcció, tant a professionals com a particulars.


SERVIMAT

SERVIMAT es la divisió de CONSTRUCCIONES FERTRES que es dedica a la venda de materials per a la construcció, tant a empreses com a particulars, especialitzats en ferreteria, ceràmica, bany i jardí. A més de poder servir-li tot tipus de material, també disposem de camió grua.


SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ


Qualitat

Acreditats amb la ISO 9001 per BUREAU VERITAS

Mediambient

Acreditats amb la ISO 14001 per BUREAU VERITAS

Seguretat i salut

Acreditats amb la ISO 45001 per BUREAU VERITAS

Política integral

Processos integrats en tots els departaments


*Sol·licítins els certificats per conèixer l’abast