Som una empresa dedicada al sector de la construcció des de 1995 i consolidada a Catalunya, amb tres signes d’identitat que ens avalen: Qualitat, Fiabilitat i Eficacia.

A CONSTRUCCIONES FERTRES realitzem tant obra municipal como obra privada oferint un servei integral dins la construcció. Disposem dels mitjans tècnics i humans necessaris per realitzar tots els nostres treballs amb la Qualitat, Fiabilidat i Eficacia d’una gran empresa. El nostre personal està compost per un ampli grup de professionals i especialistes amb una gran experiència en les diverses activitats que realitzem.

El nostre objectiu és realitzar els nostres serveis d’acord al requeriment del client, optimitzant el preu i complint amb el termini i els requisits de qualitat especificats i vetllar per la satisfacció de client.

El respecte al medi ambient és un component essencial de les nostres activitats i objectius. Pretenem contribuir a la conservació dels recursos naturals mitjançant la progressiva integració ambiental de les nostres activitats, així com a través del coneixement i compliment de la legislació ambiental corresponent.

CERTIFICATS DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

DISPOSEM DELS CERTIFICATS DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL DE L’ESTAT I DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE ENS ACREDITEN COM A EMPRESA DE SERVEIS I COM A EMPRESA CONTRACTISTA D’OBRES.

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ

Acreditats amb la ISO 9001 de Qualitat, ISO 14001 de Mediambient i ISO 45001 de Seguretat i Salut per a la construcció d’obra civil (urbanitzacions més manteniment d’obres) i la construcció d’edificis. Tots ells certificats per Bureau Veritas.

*Sol·licitins els certificats per conèixer l’abast

POLÍTICA INTEGRADA DE QUALITAT, AMBIENTAL I SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

CONSTRUCCIONS FERTRES SL és una empresa constructora especialitzada en l’execució d’obra civil, edificació i manteniment.

Mitjançant el nostre sistema de gestió de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals busquem els següents compromisos:

Satisfacció:

Obtenció de plena satisfacció dels nostres clients i parts interessades amb l'execució d'un projecte que compleixi les seves expectatives de qualitat i les condicions de seguretat requerides en el treball, sempre donant compliment al termini d'execució acordat.

Qualitat:

Assegurar la qualitat dels nostres processos i serveis mitjançant un esforç en innovació i utilitzant els millors recursos tecnològics disponibles.

Millora continua:

Recerca d'una millora contínua mitjançant l'optimització dels recursos humans i materials, sempre vetllant tant pel medi ambient com per la integritat de la salut de tots i cadascun dels nostres treballadors.

Compliment de requisits:

Compliment de tots els requisits de legislació i normativa exigible en processos de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut i en matèria de Prevenció d'Accidents de Treball i Malalties Professionals.

Eliminació de perills:

Eliminar els perills i reduir els riscos de seguretat i salut del treballador proporcionant condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut, tenint en compte de manera permanent l'evolució de les millors tècniques disponibles.

Gestió mediambiental, seguretat i salut:

L'empresa considera la gestió mediambiental i la seguretat i salut dels treballadors com un dels seus principals objectius, comparable amb la productivitat, la qualitat del servei i la rendibilitat.

Eficiència dels recursos:

Utilització eficient dels recursos naturals i energètics.

Riscos ambientals:

Prevenció, control i mitigació dels riscos ambientals amb la participació dels seus treballadors.

Sensibilització i capacitació:

Sensibilitzar i capacitar a tot personal en la millora de l'acompliment en Qualitat, Seguretat, Salut Ocupacional i Medi Ambient d'acord amb la seva funció i responsabilitat.

Objectius i metes:

Establir objectius i metes de Qualitat, Seguretat i Salut i Medi Ambient que siguin acords amb el compromís de la millora contínua dels nostres processos i revisar- los periòdicament.

Compromís:

Compromís per part de l'empresa, per facilitar la consulta i la participació dels treballadors.

Revisió periòdica:

Revisar periòdicament aquesta política, verificant el compliment i els resultats de la seva aplicació, i assignar recursos perquè es pugui complir.

Amb tot això pretenem que el nostre treball sigui reconegut pel seu alt nivell de qualitat i Prevenció, per al que hem desenvolupat un Sistema Integrat de Gestió segons les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 que garanteixi la millora contínua de totes les activitats i l’obtenció de resultats òptims.